Category Blog

Co je vlastně influencer marketing?

S rozvojem digitalizace a sociálních médií postupně dochází ke změně v přijímání obsahu ze strany veřejnosti z klasických medií na platformy sociálních sítí. To s sebou přináší i změny související s tím, jaké marketingové nástroje je nutné využívat v politické a komerční komunikaci tak, abychom dosáhli odpovídajícího dopadu a byli v souladu s aktuálními trendy v oblasti rozvoje digitálních platforem. 

Zároveň je nutné zdůraznit, že zejména mladší generace se od tradičních médií v zásadě úplně odvrací a využívání metod online marketingu tak bude do budoucna čím dál důležitější. Tradiční média jsou dnes vhodná primárně z hlediska cílení obsahu a předávání informací širšímu publiku. Naproti tomu sociální média umožňují zaměřování a distribuci informací konkrétní skupině, jež je reprezentována daným „opinion leaderem“ neboli influencerem. Dopad těchto metod je v porovnání s hromadnými sdělovacími prostředky násobně vyšší, a proto tyto metody musí patřit do portfolia nástrojů každé moderní marketingové kampaně. 

Propagace formou influence marketingu má obvykle vysoký zásah s tím, že návratnost investovaných peněžních prostředků do kampaně se napříč jednotlivými studiemi ukazuje jako jedna z nejvyšších v mediálním prostoru. Navíc je u kampaně velmi jednoduché monitorovat jednotlivé indikátory výkonnosti – počet liků, sdílení, komentářů a výši konverze a zpětně tak vyhodnotit její úspěšnost. 

Důvodem pro vysokou úspěšnost je obvykle blízký vztah a důvěra mezi influencerem a jeho sledujícími, která obvykle vychází ze společných preferencí, způsobů vidění světa a témat zájmu. Mnoho komerčních a politických značek tak může z promyšlených a pečlivě připravených influence kampaní profitovat a dosáhnout vysoké návratnosti investovaných prostředků. 

Trend influence marketingu je nevyhnutelný, tvoří čím dál více signifikantní část marketingového mixu a všechny značky se mu postupně budou muset přizpůsobit proto, aby byly jejich kampaně lépe cílené, personalizované a v konečném důsledku zejména efektivní. 

top
Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions